รายชื่อแพทย์

น.ท.นายแพทย์ ศักดิ์สิทธิ์  ปั้นกระจ่าง

น.ท.นายแพทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ปั้นกระจ่าง

สาขา : ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์

พญ. จงจิตร ลิขิตเลิศล้ำ

พญ. จงจิตร ลิขิตเลิศล้ำ

สาขา : อายุกรรม

นพ. อนุภัทร ทั่งทอง

นพ. อนุภัทร ทั่งทอง

สาขา : อาชีวเวชศาสตร์